Навчально-методичний відділ


Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом інституту, через який здійснюється вся освітня та методична діяльність, керівництво та контроль за організацією навчально-методичної роботи інституту.

Відділ підпорядковується директору інституту та заступнику директора з навчальної роботи.

Навчально-методичний відділ здійснює свою діяльність у відповідності до Положення про інститут, керується законами України, постановами, рішеннями та іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, ухвалами вченої та методичної рад, наказами ректора КНТЕУ, наказами та розпорядженнями директора інституту, навчальними, робочими навчальними планами та Положенням про навчально-методичний відділ.

 

  Керівник відділу

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

Борзенкова Ольга Дмитрівна.

Тел.: (048-2)37-14-24

 

Склад навчального відділу:

     
Акімова Катерина Василівна

заступник керівника відділу, методист вищої категорії

Вдовиченко Наталія Євгенівна

методист вищої категорії

 

Ковлакова Марина Василівна

методист вищої категорії

 

 

     
Вдовиченко Ганна Феофанівна

методист ІІ категорії

 

Тарновська Олена Ігорівна – диспетчер відділу

 

Овчинніков Олександр В’ячеславович

провідний інженер обслуговування ЄДЕБО

Основні напрямки роботи відділу:

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ:

 • організація навчально-методичного процесу в інституті, розробка напрямів його вдосконалення з урахуванням новітніх освітніх тенденцій в Україні та у Європі;
 • розробка навчальних планів, робочих навчальних планів згідно з встановленими нормативами, погодження їх з випусковими кафедрами та контроль за їх виконанням;
 • розробка графіків навчального процесу за відповідними ступенями підготовки та спеціальностями (спеціалізаціями), контроль за їх виконанням;
 • планування та розрахунок педагогічного навантаження професорсько-викладацького персоналу і погодинного фонду інституту, їх розподіл між факультетами і кафедрами за участю деканів;
 • складання розкладів навчальних занять і контроль за їх дотриманням;
 • складання розкладів екзаменаційних сесій, атестації здобувачів вищої освіти;
 • розробка та впровадження методичних рекомендацій щодо поліпшення організації освітнього процесу та підвищення якості підготовки майбутніх фахівців;
 • організація, керівництво та контроль підготовки випусковими кафедрами матеріалів на ліцензування, акредитації освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр»;
 • організаційне забезпечення розробки і застосування засобів діагностики якості знань студентів, спрямованих на реалізацію змісту освіти щодо підготовки фахівців за освітніми рівнями «Бакалавр», «Магістр»;
 • розробка методичних рекомендацій факультетам та кафедрам інституту щодо впровадження в освітній процес Європейської кредитно-трансфертної системи (ЄКТС), що використовується в Європейському просторі вищої освіти;
 • здійснення організаційного та науково-методичного забезпечення впровадження в освітній процес дистанційного навчання відповідно до вимог Наказу МОН України № 466 від 25.04.2013р;
 • надання методичної допомоги викладачам кафедр в проведенні методичних семінарів, науково-практичних конференцій, круглих столів;
 • організація та проведення директорських та комплексних контрольних робіт;
 • участь у розробці Комплексного плану роботи інституту на навчальний рік;
 • проведення нарад з завідувачами кафедр, деканами з питаннь орга­нізації освітнього процесу;
 • інформування науково-педагогічних працівників про нові нормативні документи з питань навчально-методичної роботи вищої школи;
 • ознайомлення науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту з основними завданнями, принципами та документами, прийнятими в рамках Болонського процесу;
 • організація роботи Науково-методичної Ради інституту.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ:

 • контроль за виконанням педагогічного навантаження професорсько-викладацьким складом кафедр, перевірка виконання аудиторного навантаження викладачами;
 • підготовка наказів, розпоряджень та планів заходів з питань навчальної роботи та оперативний контроль за їх виконанням;
 • узагальнення матеріалів по контролю за якістю проведення освітнього процесу;
 • вивчення та узагальнення стану організації навчальної та методичної роботи кафедр;
 • контроль за своєчасністю складання професорсько-викладацьким складом навчальних та робочих навчальних програм відповідно до освітніх програм;
 • вивчення стану підготовки викладачами інституту підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій студентам в тому числі і електронних;
 • контроль за своєчасністю проведення запланованих внутрішньоінститутських олімпіад, прийняття участі переможців у Всеукраїнських олімпіадах;
 • контроль за виконанням кафедрами плану підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, здійснення обліку та оцінки ефективності підвищення кваліфікації;
 • контроль за організацією роботи і веденням документації науково-педагогічних працівників інституту;
 • контроль за роботою навчальних кабінетів та за використанням аудиторного фонду.