Склад кафедри


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КОВАЛЬ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ,

  Доктор економічних наук, професор

Тел.: +380 (48) 765-66-43

Інформація про кафедру

Кафедра «Економіки, обліку та менеджменту» є випускаючою кафедрою за спеціальністями:

 • 071 «Облік і оподаткування», Освітня програма «Облік і оподаткування», ступінь «Бакалавр» та «Магістр».

Спеціальність 6.050100 «Облік і аудит» є акредитованою у 2009 р. (протокол ДАК № 79 від 02.07.2009 р.). Останню акредитацію кафедра пройшла з напряму (спеціальності) 0305 Економіка та підприємництво 6.030509 «Облік і аудит» ( протокол ДАК № 109 від 3 червня 2014 р.)

 • 073 «Менеджмент», Освітня програма «Туристичний менеджмент», ступінь «Бакалавр».
 • 051 «Економіка», Освітня програма «Правове регулювання економіки», ступінь «Бакалавр».

На підставі «Концепції розвитку кафедри «Економіки, обліку та менеджменту» здійснюються основні напрями діяльності кафедри:

 • підвищення рівня якості знань, умінь та навичок випускників, їх конкурентоспроможності на ринку праці;
 • посилення ролі виховання в процесі навчання, творчого розвитку студентської молоді, здатності до самореалізації особистості, її активності;
 • науково-методичне забезпечення навчального процесу;
 • удосконалення якості навчального процесу шляхом упровадження сучасних методик навчання, кредитно-модульної системи організації навчального процесу;
 • виконання наукових досліджень з різних напрямів обліку, аудиту і статистики;
 • укріплення кадрового потенціалу кафедри науково-педагогічними працівниками.

З 01.10.2007 р. до 26.04.2011 р. кафедру очолював Журлов Анатолій Микитович, доктор економічних наук, професор. А. М. Журловим підготовлено п’ять кандидатів економічних наук, він автор 80-ти наукових праць, в тому числі семи монографій.

З 27.04.2011 року кафедру очолював Валуєв Борис Іванович, д.е.н., професор. Б. І. Валуєвим підготовлено два доктори економічних наук, 37 кандидатів економічних наук. Він є автором 160-ти наукових праць, в тому числі 10 монографій. Валуєв Борис Іванович є дійсним членом Інженерної академії України.

З 01.09.2015 року по 12.09.2019 року  кафедру очолювала Дроздова Олена Геннадіївна, к.е.н., доцент.

На кафедрі працюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які активно займаються науково-дослідною, практичною та викладацькою діяльністю.

Наукова та практична діяльність кафедри, насамперед, спрямована на підготовку фахівців вищої кваліфікації у галузі бухгалтерського обліку та аудиту, а також на виявлення і вирішення проблем теорії та методології економіки, менеджменту, бухгалтерського обліку і аудиту з метою досягнення суспільних цілей, виходячи з інтересів як власників підприємств, так і рядових працівників, враховуючи національні традиції та закономірності історичного розвитку управлінської та бухгалтерської професії.

Освітній процес за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент» та 051 «Економіка» забезпечують 6 штатних фахівців кафедри. Серед них:

 • 1 доктор економічних наук, професор;
 • 4 кандидати економічних наук;
 • 1 старший викладач.

Такий склад науково-педагогічних працівників кафедри дає можливість готувати кваліфікованих фахівців, спрямовувати зусилля на створення найсприятливіших умов набуття студентами необхідних знань та практичних навичок у галузі бухгалтерського обліку, аудиту та статистики на запит замовників кадрів. Основними замовниками кадрів є Державне казначейство України,  Головні фінансові управління обласних державних адміністрацій,  Департамент фінансів Одеської міської ради, Державна фінансова інспекція  в Одеській області, Державна фіскальна служба в Одеській області, Головні управління пенсійного фонду України в Одеській області, Головне управління праці та соціальної політики, Головне управління статистики, банки, аудиторські та страхові фірми, підприємства різних форм власності областей Південного регіону України.

Викладачами кафедри з усіх предметів розроблені робочі програми, методичні рекомендації і плани семінарських занять. На кафедрі постійно проводяться наукові і методичні семінари, на яких обговорюються програми і методичні рекомендації з курсів, що читаються викладачами кафедри. Навчально-методична діяльність на кафедрі тісно пов’язана з науковою. Викладачами кафедри постійно видаються й удосконалюються плани семінарських занять та методичні поради до питань планів, методичні та навчальні посібники. Розвиток наукової діяльності кафедри пов’язаний з розробкою проблем розвитку змісту навчальних курсів, які викладаються на кафедрі. Співробітники кафедри беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-теоретичних, науково-практичних і науково-методичних конференціях та семінарах. Колектив кафедри приділяє значну увагу розвитку наукової діяльності студентів, що ведеться під керівництвом професорсько-викладацького складу і дозволяє студенту глибше освоїти досліджувану проблематику, підвищити свій освітній рівень, ознайомитися із сучасними досягненнями науки і техніки, встановити контакти з молодими вченими інших вузів і т.п. В рамках кафедри щорічно проводяться студентські науково-практичні конференції, круглі столи.

Кафедра має тісні зв’язки із провідними підприємствами м. Одеси, іншими установами, організаціями, які забезпечують необхідні умови для проходження виробничої практики і мають намір залучити до роботи випускників інституту.

Матеріально-технічна база кафедри дозволяє здійснювати навчальний процес за  усіма  видами навчальної роботи. Кафедра має окреме приміщення (ауд.28), необхідне обладнання, комп’ютерну техніку, аудиторії для навчальних занять. Завдяки аудиторіям, обладнаним персональними комп’ютерами (Pentium IV та Duron), забезпечується виконання завдань з інформатизації навчального процесу, проведення навчальної практики «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік І, ІІ» (з використанням КП «1С-Підприємство»), яка запроваджена з 2004/2005 навчального року,  ефективне тестування знань студентів з дисциплін професійної підготовки.

У навчальному процесі науково-педагогічні працівники кафедри мають можливість використовувати технічні засоби навчання – мультимедійне обладнання.

Кафедра проводить значну навчально-методичну роботу з видання сучасних за змістом підручників, посібників, методичних матеріалів для поточного, тестового контролю знань, самостійної роботи студентів. Включення до навчально-методичних комплексів дисциплін наскрізних задач та виробничих ситуацій дозволяє підготувати студентів до роботи у реальних умовах майбутніх робочих місць та скоротити період адаптації на первинному місці роботи.

Підготовка фахівців економічних спеціальностей здійснюється з урахуванням сучасного стану соціально-економічного розвитку України та тенденцій, що характеризують нові вимоги до забезпечення ринку праці мобільними висококваліфікованими працівниками. З даною метою викладачами кафедри у навчальному процесі широко застосовуються новаторські технології освоєння теоретичних знань, набуття практичних умінь при використанні сучасних форм і методів навчання.

Велика увага приділяється використанню мультимедійних технологій під час викладання навчальних дисциплін, комп’ютеризації навчання та застосуванню новітніх мережевих технологій, за допомогою яких перед студентами створюються ситуативні завдання, максимально наближені до реальних. Методична робота кафедри охоплює всі етапи забезпечення навчального процесу – складання навчальних робочих програм, розробку курсу лекцій, підготовку завдань до практичних і семінарських занять, складання екзаменаційних білетів, тестових завдань, завдань для проміжного і підсумкового контролю знань.

Кафедра веде наукову роботу з  написання  наукових статей, проведення науково-практичних конференцій, науково-практичних семінарів. Розглянуті  теми в наукових роботах викладачів охоплюють  сучасні напрямки удосконалення  організації бухгалтерського обліку, аудиту і статистики.

На кафедрі постійно проводяться наукові і методичні семінари, на яких обговорюються програми і методичні рекомендації з курсів, що читаються викладачами кафедри. Навчально-методична діяльність на кафедрі тісно пов’язана з науковою. Науково – педагогічний склад кафедри бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-теоретичних, науково-практичних і науково-методичних конференціях та семінарах. Колектив кафедри приділяє значну увагу розвитку наукової діяльності студентів, що ведеться під керівництвом професорсько-викладацького складу і дозволяє студентові глибше освоїти досліджувану проблематику, підвищити свій освітній рівень, ознайомитися із сучасними досягненнями науки і техніки, встановити контакти з молодими вченими інших вузів і т.п. В рамках кафедри щорічно проводяться студентські науково-практичні конференції, круглі столи.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється згідно з планом за відповідними напрямками і спрямована на підвищення професійної компетентності та розвиток творчого потенціалу професорсько-викладацького складу, збагачення економічної науки новими положеннями та фактами, здобутими у процесі таких досліджень, підвищення наукового рівня знань та задоволення потреб підприємств в удосконаленні науково-методичного інструментарію обґрунтування управлінських рішень щодо результативності їх діяльності, а також створення, використання та поширення інформаційно-комунікаційних технологій у відповідності до вимог інтеграційних процесів між виробництвом, наукою та освітою.

На базі Одеського торговельно – економічного інституту КНТЕУ проводяться науково-практичні конференції:

 • ІІІ Міжнародна конференція «Кількісні методи в бухгалтерському обліку і фінансах» (18-21.05.2009 р.);
 •  Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні концепції управління і їх вплив на розвиток бухгалтерського обліку» (30.11. – 01.12.2010 р.);
 •  Науково-практична конференція «Сучасна освіта майбутнього економіста: методологія та нові технології професійної підготовки» І конференція (грудень 2013р.);
 • Науково-практична конференція «Сучасна освіта майбутнього економіста: методологія та нові технології професійної підготовки»  ІІ конференція (квітень 2015 р.);
 • Круглий стіл за темою «Місце майбутнього фахівця в реформуванні економіки з метою входження України  до Європейського співтовариства» (грудень 2016р.);
 • Круглий стіл на тему: «Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення оподаткування підприємницької діяльності в Україні» (квітень 2017р.).

Студентська науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється у період всього навчального процесу, у вигляді проведення наукових семінарів, круглих столів за актуальною обліково-економічною тематикою. Щорічно  викладачі кафедри на базі ОТЕІ проводять студентські науково-практичні конференції:

 • «Аспекти економічної безпеки підприємств в умовах глобалізації»  (2004 р.);
 • «Глобалізація економіки та участь України в цьому процесі» (2005 р.);
 • «Прогнозування і моделювання фінансових процесів: від потреби до практичної реалізації» (2008 р.);
 • «Інновації в управлінському обліку та статистиці» (2008 р.);
 • «Посилення державного фінансового контролю – реалізація політики держави у сфері використання бюджетних коштів» (2009 р.);
 • «Стан та шляхи вдосконалення обліку, контрольно-ревізійної роботи, аудиту в Україні» (2011 р.);
 • «Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аудиту в сучасних умовах» (2012 р.);
 • «Удосконалення обліку, контролю та аналізу в сучасних умовах розбудови України» (2013 р.);
 • «Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в Україні» ( 2014 р.)
 • «Сучасні тенденції розвитку облікової системи, аналізу і статистики в Україні» ( 2015 р.)
 • «Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення оподаткування підприємницької діяльності в Україні» (2017р.)

Студенти обліково-економічного факультету брали участь у наукових заходах інших вищих навчальних закладів України:

 • VIII всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу» (Донецький національний університет, 13-14 квітня 2011 р.);
 • V студентська наукова  конференція (зі статусом міжнародної) «Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України» (Національний університет «Львівська політехніка», 18-19 жовтня 2012 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток науки і аудиторської діяльності в Україні за 20 років» (Тернопільський національний економічний університет , 26-27 квітня 2013 р.);
 • VI Студентська наукова конференція (зі статусом міжнародної) «Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України» (Національний університет «Львівська політехніка», 17-18 жовтня 2013 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Проблеми та перспективи розвитку теорії і практики обліку, контролю, економічного аналізу і статистики» (Тернопільський національно економічний університет, 2014 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція для студентів аспірантів та молодих вчених на тему: «Соціально-економічні  та правові основи сучасної держави в контексті глобалізації» (м. Київ Аналітичний центр «Нова Економіка», 20 -21 лютого 2015 р.);
 • Дистанційна міжнародна науково-практична конференція «Розвиток торгівлі та підприємництва в Україні: тенденції та перспективи» (25-26 травня 2017 року).

Щорічно студенти беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з фахових дисциплін, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

Колектив кафедри активно працює над втіленням процесів Європейської інтеграції, інноваційної моделі розвитку вищої освіти, що сприяє підвищенню мобільності та конкурентоспроможності випускників.