Положення про Вчену Раду


ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою ОТЕІ

31 травня 2016 року

(протокол № 07, п. 5.1.)

ВВЕДЕНО В ДІЮ

Наказ ОТЕІ

від 10 червня 2016 р. № 68

 

ПОЛОЖЕННЯ

про ВЧЕНУ РАДУ

Одеського торговельно-економічного інституту

Київського національного

торговельно-економічного університету

 1. Вчена рада Одеського торговельно-економічного інституту (далі – Інституту) діє у відповідності до Положення про Вчену раду Київського національного торговельно-економічного університету, розробленого відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-VIII, Статут КНТЕУ, інших нормативно-правових актів.
 2. Вчена рада є колегіальним органом управління Інституту, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом директора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.
 3. Вчена рада Інституту створюється для вирішення кардинальних, перспективних питань діяльності Інституту, які не входять до компетенції конференції трудового колективу.
 4. Вчену раду Інституту очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради Інституту, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на термін діяльності вченої ради.

Для забезпечення роботи вченої ради Інституту з числа її членів на термін діяльності вченої ради таємним голосуванням обирається заступник голови вченої ради Інституту, який має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання.

Рішення вченої ради Інституту про обрання голови та заступника голови вводяться в дію наказом директора Інституту.

 1. Секретарем вченої ради є вчений секретар Інституту.
 2. До складу Вченої ради Інституту входять за посадами заступники керівника Інституту, декани, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників i обираються з числа завідуючих кафедр, професорів, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Інституту у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у статуті Інституту. При цьому не менше як 75 % загальної чисельності складу мають становити науково-педагогічні працівники Інституту.
 3. Вибори до складу вченої ради Інституту починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради Інституту.
 4. Члени вченої ради Інституту можуть бути виключені з її персонального складу у зв’язку із звільненням з Інституту, перерозподілом обов’язків працівників Інституту, відрахуванням з Інституту, за поданням конференції трудового колективу Інституту, з інших підстав, передбачених законодавством України.
 5. Персональний склад вченої ради та зміни в до нього затверджуються наказом директора Інституту.
 6. Вчена рада Інституту:

визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Інституту;

подає до конференції трудового колективу проект Статуту, а також вносить зміни і доповнення до нього;

визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

розглядає і затверджує символіку Інституту;

ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності, затверджує плани науково-дослідної роботи;

обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади науково-педагогічних працівників, наукових працівників;

розглядає кандидатури студентів для призначення іменних і персональних стипендій;

ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Інституту;

надає рекомендації щодо видання монографій, підручників, навчальних посібників;

визначає чисельність та квоти виборних представників (делегатів) на конференцію трудового колективу;

визначає чисельність та квоти виборних представників у вченій раді Інституту;

затверджує положення про конкурсний відбір науково-педагогічних працівників, наукових працівників;

розглядає інші важливі питання діяльності Інституту.

 1. Рішення вченої ради вводяться в дію наказом директора Інституту. Періодичність засідань вченої ради, як правило, один раз на 2 місяці.
 2. Організаційною формою роботи вченої ради Інституту є засідання. Засідання вченої ради Інституту відбуваються не рідше ніж один раз на два місяці.
 3. Вчена рада Інституту працює за планом, який укладається на навчальний рік і затверджується вченою радою.
 4. Голова вченої ради Інституту має право скликати членів вченої ради на позапланове засідання.

 

 1. Засідання вченої ради Інституту вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Члени вченої ради беруть участь у засіданнях особисто.
 2. Вчена рада Інституту працює за регламентом, яким встановлюється порядок організації підготовки та проведення засідань, забезпечення виконання її рішень.
 3. Голова вченої ради Інституту організовує контроль виконання рішень вченої ради, періодично інформує членів ради про хід їх виконання.
 4. Рішення вченої ради Інституту, як правило, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів (не менше половини присутніх на засіданні членів вченої ради Інституту).
 5. Конкурсне обрання па посади науково-педагогічних, наукових працівників проводиться таємним голосуванням.
 6. Рішення вченої ради Інституту при проведенні конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних, наукових працівників вважається дійсним, якщо у голосуванні брало участь не менше двох третин членів вченої ради.

Обраним на посаду вакантну посаду науково-педагогічного, наукового працівника вважається претендент, який здобув більше п’ятдесяти відсотків голосів присутніх на засіданні членів вченої ради Інституту. Прізвища всіх претендентів на заміщення відповідної посади вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член вченої ради Інституту має право голосувати лише за одну кандидатуру претендента. При всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними. Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше претендентів, голоси розділились порівну, проводиться повторне голосування на цьому самому засіданні вченої ради Інституту. При повторенні цього результату конкурс увижається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

 1. На засіданні вченої ради Інституту ведеться протокол, в якому фіксується хід, результати проведення засідання. Протокол підписується головуючим і секретарем вченої ради.