ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ V Конференції «Проблемні аспекти функціонування фінансової системи України в умовах дестабілізаційних процесів»


Міністерство освіти і науки України

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД “ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО”

(М. ОДЕСА)

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ   ІМ. О.С. ПОПОВА

VІІ Всеукраїнська міжвузівська конференція

22 травня 2020 року

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ VКонференції

«Проблемні аспекти функціонування фінансової системи України в умовах дестабІлізаційних процесів»

Голова:Квач Ярослав Петрович, директор Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ, д.е.н, професор
  
Заступник голови:Сергієнко Людмила Костянтинівна, заступник директора з навчальної роботи Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ, к.е.н., доцент
  

Члени оргкомітету:

Слободянюк О.В. – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ, д.е.н., проф.;

  Гаран  О. В. – професор кафедри адміністративного та господарського права, Одеський національний університет  ім. І.І. Мечникова, д.ю.н., проф.;

Орлов В.М. завідувач кафедри економіки підприємства та корпоративного управління ОНАЗ ім. О.С. Попова, д.е.н., проф. ;

 Чуркіна І.Є. – професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ, д.е.н., доц.;

Павлова Т.О. – доцент кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики, Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова, член громадської організації «Союз юристів Одеської області», к.ю.н., доц.;

Толкачева Г.В. доцент кафедри економіки підприємства та корпоративного управління ОНАЗ ім. О.С. Попова, к.е.н., проф.;

Тітова  Г.В.доцент кафедри  спортивних ігор,  Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського”, к.п.н.,  доц.;

  Бобошко  В.В. – доцент кафедри  спортивних ігорДержавний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”,  к.п.н.,  доц.;

Мельничук Л.Ю. – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ, к.е.н., доц. ;

Чернишова О.Б. – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ, к.е.н., доц.

Місце й дата проведення: м. Одеса, вул. Інглезі, 6, аудиторія № 36. Початок роботи конференції 22 травня 2020 року о 12:00.

Мова конференції – українська, англійська.

Інформаційне повідомлення

Шановні колеги!

22 травня 2020 року

ВІДБУДЕТЬСЯ

VIІ Всеукраїнська міжвузівська конференція

НА ТЕМУ:

«Проблемні аспекти функціонування фінансової системи України в умовах дестаблізаційних процесів»

в Одеському торговельно-економічному інституті

Київського національного торговельно-економічного університету

Вимоги до авторів

Обсяг тез: до 3-х  повних сторінок.

При підготовці доповіді слід дотримуватися таких вимог:

  1. Доповідь повинна бути надрукована шрифтом Times New Roman (кегель 14) на аркуші формату А-4 з міжрядковим інтервалом 1,5. Вирівнювання основного тексту по ширині, наприкінці тексту через один рядок подається список використаних джерел. Поля – 20 мм з усіх сторін, сторінки не нумеруються.
  2. Текстові файли подаються у форматі редактора Word 6.0 – 7.0, графічний файли  у форматах BMP, TIFF, PCX або JPEG. Тези доповіді в електронному вигляді подаються одним файлом з розширенням .docх, назва якого відповідає прізвищу авторів (наприклад «Петров_тези»). Для студентів наявність наукового керівника є обов’язковим. Електронні варіанти доповідей можна представляти своєму науковому керівникові або на електронну пошту кафедри фінансів, банківської справи та страхування: kentavrio2018@gmail.com.
  3. Оформлення доповіді здійснюється наступним чином: прізвище та ініціали авторів (вирівнювання по правому краю, напівжирний курсив); група, науковий ступінь та посада наукового керівника; назва доповіді (вирівнювання по центру, всі літери великі); текстова частина; список використаних джерел.
  4. Список використаних джерел подається мовою оригіналу і повинен містити усі необхідні елементи згідно ДСТУ 8302:2015. «Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками зі вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому номера сторінки, наприклад: [5, с. 115]. Послідовність джерел у списку літератури повинна відповідати послідовності посилань у тексті.

Доповідь в електронному вигляді має бути представлена на електронну пошту:  kentavrio2018@gmail.comдо 10 травня 2020 року*.

*Автори доповідей, що надіслали роботи з порушенням вказаного терміну, не можуть приймати участь у роботі конференції.

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тез доповідей автор несе особисту відповідальність

Приклад оформлення:

Коломієць Д. А.

студент групи ФК-4013

Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Науковий керівник:

к.е.н., доцент Мельничук Л.Ю.

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Текст доповіді

Список використаних джерел

РОЗМІЩЕННЯ  ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ   БЕЗКОШТОВНЕ

Запрошуємо Вас до співпраці

Сподіваємось на Вашу участь!Будемо вдячні за поширення інформації серед колег та інших зацікавлених осіб 
 Адреса: 65070, м. Одеса, вул. Інглезі, 4-6,  Одеський торговельно-економічний  інститут   Київського національного торговельно-економічного університету, оргкомітет конференції (кафедра фінансів, банківської справи та страхування)
Конт. тел.: 098 36 96 565;Ел. адреса:  kentavrio2018@gmail.com 
  

Електронний збірник матеріалів конференції буде розміщено на сайті

кафедри фінансів, банківської справи та страхування ОТЕІ КНТЕУ

Тематичні напрямки конференції:

  1. Детермінанти трансформації фінансів та банківської справи.
  2. Актуальні питання державних фінансів на сучасному етапі розвитку економіки України.
  3. Розвиток банківської системи України в контексті євроінтеграційних процесів.
  4. Перспективи інтеграції суб’єктів господарювання у європейський фінансовий ринок.
  5. Детермінанти трансформації правових інституцій.
  6. Проблеми професійної підготовки спеціалістів у галузі фізичного виховання та спорту.