Наука


Наукові конференції

Наукові видання

Наука 2016-2017 

У 2016 році наукова робота в Одеському торговельно-економічному інституті (ОТЕІ) Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) здійснюється згідно з Законами  України:«Про вищу освіту» від 01.06.2014 №1556-VІІ,  «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 № 1977-XII (поточна редакція від 17.05.2015); Наказу  Міністерства освіти і науки України  від 01.06.2006 р. № 422 «Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації»; та постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. №1155 «Про затвердження Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах на 2008-2017 роки».

Наукова робота в ОТЕІ проводиться на кафедрах під керівництвом заступників завідувачів кафедр з наукової роботи, згідно з планом роботи інституту та в межах індивідуальних планів роботи викладачів.

В звітному році наукова діяльність в ОТЕІ КНТЕУ здійснювалася у межах 3-х держбюджетних науково-дослідних тем.

  1. «Розвиток місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин в умовах реформи бюджетної системи України» – керівник Чуркіна І.Є.
  2. «Механізми інституціонального розвитку фінансово-кредитної системи України» – керівник Слободянюк О. В.
  3. «Інвестиційне забезпечення і управління капіталізацією в контексті економічної безпеки підприємств» – керівник Коваль В.В.

Результати роботи за науково-дослідними темами відображені у дисертаційних дослідженнях, наукових статтях та розділах монографій.

Науково-педагогічні працівники Інституту у 2016 році опублікували 73 наукові статі у виданнях, з яких 42 – у фахових виданнях, 7 – у закордонних виданнях (США, Чехія, Польща) і 24 – у виданнях,  які входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Серед навчально-методичної літератури було видано 4 навчальних посібники, а також опорні конспекти лекцій, практикуми, методичні рекомендації щодо організації та проведення семінарських, практичних та самостійних занять з навчальних дисциплін, робочі зошити, програми навчальних та виробничих практик.

Всі дисципліни, що викладаються забезпечено навчально-методичними комплексами. З метою відстеження рівня цитування співробітники ОТЕІ створюють та оновлюють профілі в базі даних «Google Scholar».

З метою підвищення ефективності проведення студентами наукової та навчальної роботи бібліотека інституту проводить систематичне поповнення електронного каталогу як за рахунок власних електронних підручників, конспектів лекцій, методичних матеріалів так і електронної довідкової літератури, яка наявна у мережі Інтернет,  що надає можливість студентам самостійно опрацьовувати матеріал. В звітний період розроблено та впроваджено електронні комплекси для дистанційного навчання з дисциплін «Місцеві фінанси» та «Страховий менеджмент».

ОТЕІ плідно співпрацює з багатьма вищими навчальними закладами. Предметом та характером співробітництва є співпраця між сторонами з метою оптимізації науково-практичної діяльності; обмін науковою інформацією; спільні наукові дослідження, надання можливості підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, участь  у науково-практичних конференціях, написання статей у фахових виданнях відповідних ВНЗ.

Результатом міжнародного наукового співробітництва з Державною вищою технічно-економічною Школою ім. Броніслава Маркевича (Польща) є спільна участь у написанні колективної монографії «Сучасні напрями розвитку національної економіки та професійної освіти в системі пріоритетів світового економічного співробітництва». На даний момент також ведуться перемови з Русинським університетом ім. Ангела Кинчева  (Болгарія) на предмет подальшого наукового співробітництва.

У 2016 році майже всі науково-педагогічні працівники інституту прийняли участь у наукових, науково-методичних та науково-практичних конференціях, як Всеукраїнського, так і Міжнародного рівня, в тому числі й за кордоном (Латвія, Польща, Словаччина).  За результатами конференцій опубліковано 61 доповідь.

Студентська науково-дослідна робота в інституті у 2016 календарному році здійснювалася, як у вигляді індивідуальної роботи зі| студентами в процесі навчальної роботи, дипломного проектування, так і роботи секцій та наукових семінарів на всіх кафедрах інституту. Зокрема, проводилися круглі столи на тему «Проблеми підвищення конкурентоспроможності України в контексті інтеграції в ЄС» та «Євроінтеграція  України на сучасному етапі ». Результатами цієї роботи є| щорічна участь студентів у міжнародних науково-практичних конференціях, студентських науково-практичних конференціях, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах,  конкурсах та круглих столах. У звітному періоді  118 студентів нашого інституту прийняли участь у конференціях, конкурсах молодих вчених та студентів поза межами інституту.

Кафедрами ОТЕІ в 2016 році проведено  наукові семінари, круглі столи, конкурси, науково-практичні конференції, інтелектуальні ігри формату «Що? Де? Коли?» у яких сумарно прийняло участь більш ніж 450 студентів.

 

За І півріччя 2017 року науково-педагогічні працівники інституту прийняли участь у Міжнародних конференціях, конгресах, Всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах які відбувались в Україні і за кордоном – м. Женева (Швейцарія), м. Кельце (Республіка Польща), Литва (Університет Клайпеди). Було опубліковано 48 тез доповідей та 20 наукових статей у виданнях, що входять до наукометричних баз даних.

Викладачі інституту прийняли участь у написанні монографій – Слободянюк О.В. (колективна монографія: Трансформаційні перетворення економічних систем: виклики сучасності, м. Київ) та Дроздова О.Г.  (collective monograph: Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects, Riga).

Серед навчально-методичної літератури було розроблено – Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Фінанси підприємств», робочі програми, опорні конспекти лекцій, практикуми, методичні рекомендації щодо організації та проведення семінарських, практичних та самостійних занять з навчальних дисциплін, програми навчальних та виробничих практик в підприємницьких структурах.

Науково-педагогічні працівники ОТЕІ КНТЕУ виступають опонентом на захисті кандидатських дисертацій, надають  відгуки на автореферати кандидатських дисертацій, являються рецензентами монографій, наукових статей та авторефератів.

Результатами студентської науково-дослідної роботи в інституті у І півріччі 2017 року є участь студентів у 16 конференціях – Міжнародних, Всеукраїнських та внутрішньовузівських. Було підготовлено більше 100 тез доповідей.

24 квітня 2017 року в інституті проводилась Міжвузівська науково-практична студентська конференція з іноземної мови Startups or how to build the successful future в який брали участь 55 студентів інституту 2-4 курсів.

Студенти інституту приймали участь у II етапі Всеукраїнських студентських олімпіадах та у ІI турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Переможців не має, однак  у II етапі Всеукраїнських студентських олімпіадах вони отримали наступні місця з дисциплін:

– «Статистика» – з 52 учасників вони зайняли 12 та 19 місця і стали переможцем в номінації «Креативне рішення задач»;

– «Облік і аудит» – з 120 учасників – 62 та 63 місце і нагороджені оргкомітетом Олімпіади за перемогу в номінації «Знавець фінансового обліку»;

– «Фінанси» – 6 місце (нагороджено грамотою) та ще одна студентка отримала похвальну грамоту за високі результати та участь у ІІ-му етапі;

–  «Страхова справа» – студенти отримали сертифікати та грамоти 5-го ступеню;

– «Англійська мова» для вищих навчальних закладів, де англійська мова не є спеціальністю, з 106 учасників вони зайняли 89 та 92 місця;

– «Податкова система» – отримали сертифікати об участі;

– «Економічна теорія» – зайняли 32 та 41 місця.