Кафедра іноземних мов


ЗАВІДУВАЧ    КАФЕДРИ    ІНОЗЕМНИХ   МОВ

  

 Боднар Світлана Вікторівнакандидат педагогічних наук, професор

Тел. (роб): +380 (48) 237-13-30

Загальна інформація про кафедру

Становлення кафедри як базового структурного підрозділу Одеського інституту фінансів розпочалося з 2015 року шляхом виокремлення із складу кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. Кафедра була створена наказом № 53-к/тр по Одеському інституту фінансів від 01.09.2015 року.

Робота на кафедрі здійснюється кваліфікованими фахівцями, що забезпечує високий рівень викладання навчальних дисциплін нормативної та варіативної складових навчальних планів на факультетах денної та заочної форм навчання.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням змісту, форм і методів навчання, регулярно оновлюється зміст практичних курсів з урахуванням сучасних підходів до аналізу мовних явищ і технологій навчання іноземної мови та результатів наукових досліджень викладачів кафедри. Підготовка фахівців здійснюється відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти і науки України: освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів економічних спеціальностей з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», Програми з англійської мови для професійного спілкування, Рамкової програми з німецької мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів України та Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.

Дисципліни кафедри: 

 • «Іноземна мова (англійська)»
 • «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням»
 • «Друга іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням»
 • «Практичний курс першої іноземної мови (англійської)»
 • «Лінгвокраїнознавство»
 • «Вступ до мовознавства»

Науково-педагогічний склад кафедри :

Навчальний процес на кафедрі іноземних мов забезпечують 5 науково-педагогічних працівників; 90% викладацького складу кафедри – кандидати наук, доценти.

1 к.пед.н, професор:

Боднар Світлана Вікторівна

3 к.пед.н, доцента: 

Беньковська Наталя Борисівна

Глушко Тетяна Віталіївна

Мушинська Наталія Сергіївна

1 ст. викладач:

Стрельникова Ірина Юріївна.

 

Кафедру очолює Боднар Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, професор; випускниця Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (спеціальність «Англійська мова і література»), кваліфікація філолог, викладач. В травні 1996 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – методика навчання англійської мови. Багато років викладає у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації. Науково-педагогічний стаж нараховує більш 28 років. Має власну наукову школу, підготувала вісім кандидатів наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови), проводить опонування, експертизу та рецензування кандидатських дисертацій. Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). Є автором понад 130 наукових та навчально-методичних публікацій у фахових виданнях України та провідних зарубіжних  наукових виданнях. Бере активну участь у роботі та організації всеукраїнських та міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференцій.

Коло наукових інтересів: інтегроване навчання студентів економічних вузів професійної та іншомовної мовленнєвої діяльності; інтенсивні методи навчання іноземних мов, формуванням професійно-зорієнтованої іншомовної дискурсивної компетенції студентів економічних спеціальностей.

Мушинська Наталя Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент; випускниця Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (спеціальність «Англійська мова і література»), кваліфікація філолог, викладач англійської та німецької мов і літератур. В лютому 2014 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Є автором понад 38 наукових та навчально-методичних публікацій. Бере активну участь у роботі міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференцій.

Коло наукових інтересів: професійний саморозвиток майбутнього фахівця економічного профілю у процесі професійно-зорієнтованої іншомовної підготовки; автономне навчання студентів іноземної мови.

 

Глушко Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент; випускниця Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, спеціальність «Мова та література (німецька)», кваліфікація філолог, викладач німецької та англійської мов і літератур. В квітні 2015 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). Є автором понад 25 наукових та навчально-методичних публікацій. Бере активну участь у роботі міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференцій.

Коло наукових інтересів: формування іншомовної читацької компетенції студентів немовних вузів; організації процесу навчання читання англомовної періодики студентів економічних спеціальностей.

  Беньковська Наталя Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент; випускниця Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, іврит)». Є автором понад 45 наукових та навчально-методичних публікацій. Бере активну участь у роботі міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференцій.

Інші види діяльності: Вчений секретар Вченої Ради ОТЕІ КНТЕУ.

Коло наукових інтересів: іншомовна підготовка майбутніх фахівців банківської справи; особливості професійної підготовки майбутніх економістів в США.

 

Стрельникова Ірина Юріївна, старший викладач кафедри. Випускниця Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (спеціальність «Англійська мова і література»), кваліфікація філолог, викладач. Проводить науково-дослідну роботу у літературознавчій галузі, вивчає проблеми сучасної англійської літератури. Склала кандидатські іспити зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

Відповідає за проведення внутрішньо вузівської Олімпіади з іноземних мов, міжвузівських студентських конференцій, круглих столів, літературно-мистецьких заходів.

Коло наукових інтересів: сучасна англійська та американська література; особливості крос культурної комунікації у світі бізнесу; організація самостійної роботи з іноземної мови студентів вищих економічних навчальних закладів.

Кафедра проводить значну навчально-методичну роботу з видання сучасних за змістом підручників, посібників, методичних матеріалів для поточного, тестового контролю знань, самостійної роботи студентів. Сьогодні студенти всіх фахів ОТЕІ КНТЕУ забезпечені підручниками та посібниками з англійської мови професійного спрямування, створеними викладачами кафедри.

За останні  роки викладачами кафедри підготовлені та опубліковані такі навчальні посібники:

№ з/п П.І.Б. автора, співавторів Назва видання Видавництво Рік видання
1. Боднар С. В. Business documentation  для студентів старших курсів та магістратури:  навчальний посібник Одеса : ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2010. – 88 с. 2010
2. Боднар С. В.,

Бершадська Н. С.

Discourse in Language Teaching: спецкурс Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2011. – 80 с. 2011
3. Боднар С. В.,

Русалкіна Л. Г.

Навчання англомовного ділового спілкування студентів немовних спеціальностей: навчальний посібник Одеса : Одеський національний медичний університет, 2012. – 232 с. 2012
4. Мушинська Н. С. Засоби  активізації компетентності саморозвитку майбутніх економістів у процесі професійної підготовки: навчальний посібник Одеса : Елтон,

2012. – 328 с.

2012
5. Мушинська Н. С. Науково-теоретичні засади формування компетентності саморозвитку май-бутніх економістів: навчальний посібник Одеса : Елтон,

2012.  –  184с.

2012
6. Боднар С. В.,

Бачинська Н. Я.

Англійській фольклор як засіб формування соціокультурної компетенції студентів: навчальний посібник Одеса : Освіта України, 2013. – 324 с. – з грифом МОН України (Лист № 1/11-12172 від 30.07.13) 2013
7. Боднар С. В.,

Мушинська Н. С.

English in the business sphere of communication (для студентів 2-их курсів економічних спеціальностей): навчальний посібник Одеса : Освіта України, 2014. – 320 с. – з грифом МОН України (Лист № 1/11-4592 від 31.03.14) 2014
8. Боднар С. В.,

Стрельченко О. Є.

Professional English in Use: навчальний посібник для студентів 3-их курсів економічних спеціальностей Одеса: Освіта України, 2015. –

204 с.

2015
9. Мартинова Р.Ю.

Глушко Т. В.

Learn to read English newspapers: нав-чальний посібник для студентів 3-их курсів Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. – 200 с. 2015
10. Беньковська Н. Б. Формування професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи:  навчальний посібник Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. – 154 с. 2015
11. Боднар С. В.,

Мушинська Н. С.

English in the business sphere of communication: нав-чальний посібник для студентів 2 курсу економічних спеціаль-ностей (2-ге видання, переробл. та допов.). Одеса: Освіта України, 2016. – 344 с. 2016
12 Боднар С. В.,

Мушинська Н. С.

Беньковська Н. Б.

Глушко Т. В.

Стрельникова І.Ю.

First Steps in Business English for Economists: навчальний посібник для студентів 1 курсу економічних спеціальностей Одеса: Освіта України, 2017. –

345 с.

2017
13 Боднар С. В.,

Мушинська Н. С.

Беньковська Н. Б.

Глушко Т. В.

Стрельникова І.Ю.

English in the business sphere of communication: навчальний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей молодших курсів Одеса: ОТЕІ, 2018. –

100 с.

2018
14 Беньковська Н.Б. Шляхи формування професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи у процесі фахової підготовки: Монографія Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2018. – 180 c. 2018
15 Мартинова Р.Ю.

Боднар С. В.

English for advanced learners. навчальний посібник для тих, хто має базові знання з англійської мови/ – Одеса : «Освіта України», 2018. –220 с. 2018

На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми з таких навчальних дисциплін:

 1. «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» для студентів I курсу освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальностями: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і 071 «Облік і оподаткування» (розробник Н.Б.Беньковська).
 2. «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» для студентів II курсу освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальностями: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і 071 «Облік і оподаткування» (розробник С.В.Боднар).
 3. «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» для студентів III-IV курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» (розробник С.В.Боднар).
 4. «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» для студентів IV курсу освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (розробники С.В.Боднар, Н.С.Мушинська, І.Ю.Стрельникова).
 5. «Друга іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням» для студентів III курсу освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (розробники Н.С.Мушинська,Т.В.Глушко).
 6. «Практичний курс першої іноземної мови (англійської)» для студентів I курсу освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю: 035 «Філологія» (розробник Н.С.Мушинська).

Наукова діяльність

Колектив кафедри іноземних мов працює над науковою темою “Навчання іноземних мов у вищій школі в контексті інтеграційних тенденцій в науці”. Результати досліджень представлено в публікаціях у фахових виданнях України, зарубіжних наукових виданнях, матеріалів конференцій та  монографіях.

На базі Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ проводяться міжвузівські та всеукраїнські студентські науково-практичні конференції з іноземних мов:

 1. Вплив науки та культури на розвиток особистості (2010).
 2. Особистість у міжкультурному просторі (2011).
 3. Роль молоді в сталому розвитку інформаційного суспільства (2013).
 4. Формування іншомовної міжкультурної компетентності майбутніх економістів у контексті європейських інтеграційних процесів (2016)
 5. Стартап компанії або як побудувати успішне майбутнє (2017)
 6. Пізнання світу через діалог культур: шлях до взаєморозуміння (2018).
 7. Проблеми самореалізації молоді в умовах глобалізації (2019).

У 2019-2020 навчальному році кафедрою заплановано організувати та провести Міжвузівську студентську конференцію іноземною мовою на тему:

«Сучасні технології та інновації в освіті та економіці» (Modern technologies and innovations in education and economics).

Кафедра іноземних мов підтримує професійні зв’язки з відповідними кафедрами Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Міжнародного гуманітарного університету, Національного університету «Одеська юридична академія», Одеського національного економічного університету, Національного університету «Одеська Морська Академія». Викладачі кафедри регулярно підвищують свою кваліфікацію та проходять стажування у вітчизняних та міжнародних вишах.