Кафедра іноземних мов


ЗАВІДУВАЧ    КАФЕДРИ    ІНОЗЕМНИХ   МОВ

  

 Боднар Світлана Вікторівнакандидат педагогічних наук, професор

Тел. (роб): +380 (48) 765-66-43

Загальна інформація про кафедру

Становлення кафедри як базового структурного підрозділу Одеського інституту фінансів розпочалося з 2015 року шляхом виокремлення із складу кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. Кафедра була створена наказом № 53-к/тр по Одеському інституту фінансів від 01.09.2015 року.

Робота на кафедрі здійснюється кваліфікованими фахівцями, що забезпечує високий рівень викладання навчальних дисциплін нормативної та варіативної складових навчальних планів на факультетах денної та заочної форм навчання.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням змісту, форм і методів навчання, регулярно оновлюється зміст практичних курсів з урахуванням сучасних підходів до аналізу мовних явищ і технологій навчання іноземної мови та результатів наукових досліджень викладачів кафедри. Підготовка фахівців здійснюється відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти і науки України: освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів економічних спеціальностей з напрямів підготовки: 071 «Облік і оподаткування», 071 «Фінанси, банківська справа та страхування», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», Програми з англійської мови для професійного спілкування та Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.

Дисципліни кафедри: 

 • «Іноземна мова (англійська)»
 • «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням»

Науково-педагогічний склад кафедри :

Навчальний процес на кафедрі іноземних мов забезпечують 5 науково-педагогічних працівників; 90% викладацького складу кафедри – кандидати наук, доценти.

1 к.пед.н, професор:

Боднар Світлана Вікторівна

3 к.пед.н, доцента: 

Беньковська Наталя Борисівна

Глушко Тетяна Віталіївна

Мушинська Наталія Сергіївна

1 ст. викладач:

Стрельникова Ірина Юріївна.

 

Кафедру очолює Боднар Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, професор; випускниця Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (факультет романо-германської філології, спеціальність «Англійська мова і література»). В травні 1996 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – методика навчання англійської мови. Багато років викладає у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації. Науково-педагогічний стаж нараховує більш 25 років. Має власну наукову школу, підготувала вісім кандидатів наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови), проводить опонування та рецензування кандидатських дисертацій. Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). Є автором понад 125 наукових та навчально-методичних публікацій у фахових виданнях України та провідних зарубіжних  наукових виданнях. Бере активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференцій.

Брала участь у програмах підвищення кваліфікації, організованих за підтримкою Британської Ради в Україні “International Offices: Best Practices”: модуль 1 – University International Strategy (3-4 October 2016), модуль 2 – Developing International Partnership (13-14 February 2017). Пройшла стажування у Вищій Лінгвістичній Школі (м. Ченстохова, Польща) з 20.10.2017 по 20.01.2018. Тема стажування: The innovative methods and technologies of teaching: the newest in the European Educational Practice / English Philology (Current Issues in English linguistics and Translation Studies).

Коло наукових інтересів: інтенсивні методи навчання іноземних мов, формуванням професійно-зорієнтованої іншомовної дискурсивної компетенції студентів економічних спеціальностей.

Мушинська Наталя Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент; випускниця Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (факультет романо-германської філології, спеціальність «Англійська мова і література»). В лютому 2014 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Є автором понад 35  наукових та навчально-методичних публікацій. Бере активну участь у роботі міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференцій.

Коло наукових інтересів: професійний саморозвиток майбутнього фахівця економічного профілю у процесі професійно-зорієнтованої іншомовної підготовки.

 

  Глушко Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент; випускниця Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, спеціальність «Мова та література (німецька)», кваліфікація філолог, викладач німецької та англійської мов і літератур. В квітні 2015 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). Є автором понад 25 наукових та навчально-методичних публікацій. Бере активну участь у роботі міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференцій.

Коло наукових інтересів: формування іншомовної читацької компетенції студентів немовних вузів.

 

  Беньковська Наталя Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент; випускниця Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, іврит)». Є автором понад 40  наукових та навчально-методичних публікацій. Бере активну участь у роботі міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференцій.

Інші види діяльності: Вчений секретар Вченої Ради ОТЕІ КНТЕУ.

Коло наукових інтересів: іншомовна підготовка майбутніх фахівців банківської справи.

 

 

Стрельникова Ірина Юріївна, старший викладач кафедри. Випускниця Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (факультет романо-германської філології, спеціальність «Англійська мова і література», кваліфікація філолог, викладач. Проводить науково-дослідну роботу у літературознавчій галузі, вивчає проблеми сучасної англійської літератури. Склала кандидатські іспити зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Відповідає за проведення вузівських Олімпіад з іноземних мов, міжвузівських студентських конференцій, літературно-мистецьких заходів.

Коло наукових інтересів: сучасна англійська та американська література; організація самостійної роботи з іноземної мови студентів вищих економічних навчальних закладів.

 

Кафедра проводить значну навчально-методичну роботу з видання сучасних за змістом підручників, посібників, методичних матеріалів для поточного, тестового контролю знань, самостійної роботи студентів. Сьогодні студенти всіх фахів ОТЕІ КНТЕУ забезпечені підручниками та посібниками з іноземних мов професійного спрямування, створеними викладачами кафедри.

За останні  роки викладачами кафедри підготовлені та опубліковані такі навчальні посібники:

№ з/п П.І.Б. автора, співавторів Назва видання Видавництво Рік видання
1. Боднар С. В. Business documentation  для студентів старших курсів та магістратури:  навчальний посібник Одеса : ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2010. – 88 с. 2010
2. Боднар С. В.,

Бершадська Н. С.

Discourse in Language Teaching: спецкурс Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2011. – 80 с. 2011
3. Боднар С. В.,

Русалкіна Л. Г.

 

Навчання англомовного ділового спілкування студентів немовних спеціальностей: навчальний посібник Одеса : Одеський медичний університет, 2012. – 232 с. 2012
4. Мушинська Н. С. Засоби  активізації компетентності саморозвитку майбутніх економістів у процесі професійної підготовки: навчальний посібник Одеса : Елтон,

2012. – 328 с.

 

2012
5. Мушинська Н. С. Науково-теоретичні засади формування компетентності саморозвитку май-бутніх економістів: навчальний посібник Одеса : Елтон,

2012.  –  184с.

 

2012
6. Боднар С. В.,

Бачинська Н. Я.

Англійській фольклор як засіб формування соціокультурної компетенції студентів: навчальний посібник Одеса : Освіта України, 2013. – 324 с. – з грифом МОН України (Лист № 1/11-12172 від 30.07.13) 2013
7. Боднар С. В.,

Мушинська Н. С.

English in the business sphere of communication (для студентів 2-их курсів економічних спеціальностей): навчальний посібник Одеса : Освіта України, 2014. – 320 с. – з грифом МОН України (Лист № 1/11-4592 від 31.03.14) 2014
8. Боднар С. В.,

Стрельченко О. Є.

Professional English in Use: навчальний посібник для студентів 3-их курсів економічних спеціальностей: Одеса: Освіта України, 2015. –

204 с.

2015
9. Мартинова Р.Ю.

Глушко Т. В.

Learn to read English newspapers: нав-чальний посібник для студентів 3-их курсів Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. – 200 с. 2015
10. Беньковська Н. Б.

 

Формування професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи:  навчальний посібник Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. – 154 с. 2015
11. Боднар С. В.,

Мушинська Н. С.

English in the business sphere of communication: нав-чальний посібник для студентів 2 курсу економічних спеціаль-ностей (2-ге видання, переробл. та допов.). Одеса: Освіта України, 2016. – 344 с. 2016
12 Боднар С. В.,

Мушинська Н. С.

Беньковська Н. Б.

Глушко Т. В.

Стрельникова І.Ю.

 

First Steps in Business English for Economists: навчальний посібник для студентів 1 курсу економічних спеціальностей Одеса: Освіта України, 2017. –

345 с.

 

2017

 

 

На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми з таких навчальних дисциплін:

 1. «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» для студентів I курсу освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальностями: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і 071 «Облік і оподаткування» (розробник Н.Б.Беньковська).
 2. «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» для студентів II курсу освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальностями: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і 071 «Облік і оподаткування» (розробник Н.С.Мушинська).
 3. «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» для студентів III-IV курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» (розробник С.В.Боднар).
 4. «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» для студентів III курсу освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (розробники С.В.Боднар, Н.С.Мушинська, І.Ю.Стрельникова).

Колектив кафедри іноземних мов працює над науковою темою “Навчання іноземних мов у вищій школі в контексті інтеграційних тенденцій в науці”. Результати досліджень представлено у публікаціях у фахових виданнях України та зарубіжних  наукових виданнях, навчальних та методичних посібниках. Викладачі кафедри беруть активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, семінарах викладачів англійської мови при міжнародній організації «Британська Рада» в м. Одесі, методичних вебінарах та майстер-класах  з подальшим інтегруванням новітніх методів викладання іноземних мов в навчальний процес.

На базі Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ проводились міжвузівські та всеукраїнські студентські науково-практичні конференції з іноземних мов:

 1. Вплив науки та культури на розвиток особистості (2010 р.).
 2. Особистість у міжкультурному просторі (2011 р.) .
 3. Роль молоді в сталому розвитку інформаційного суспільства (2013 р.).
 4. Формування іншомовної міжкультурної компетентності майбутніх економістів у контексті європейських інтеграційних процесів (2016 р.)
 5. Стартап компанії або як побудувати успішне майбутнє (2017 р.)

У 2017-2018 навчальному році кафедрою заплановано організувати та провести Міжвузівську студентську конференцію іноземною мовою на тему:

«Пізнання світу через діалог культур: шлях до взаєморозуміння»

Щорічно студенти інституту беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з іноземних мов, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, у літературознавчих та творчих конкурсах, круглих столах та командних конкурсах. Результатами цієї роботи є публікації студентів у збірниках студентських робіт як свідоцтво наукової активності майбутніх фахівців.

Кафедра іноземних мов підтримує професійні зв’язки з відповідними кафедрами Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Міжнародного гуманітарного університету, Національного університету «Одеська юридична академія», Одеського національного економічного університету та активно працює над підвищенням рівня методичної складової процесу викладання різних аспектів іноземних мов. Викладачі кафедри регулярно проходять стажування у вітчизняних та міжнародних вишах.