Кафедра прикладної економіки


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

КОВАЛЬ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ, доктор економічних наук, доцент.

 

Загальна інформація про кафедру

Для забезпечення поглибленої підготовки фахівців з менеджменту, економіки підприємств, маркетингу, управління персоналом у 2006 році була заснована кафедра прикладної економіки кандидатом економічних наук, доцентом Борисовим Олегом Григоровичем.

Кафедра прикладної економіки готує бакалаврів та магістрів з економіки за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Обілк і опадткування».

Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Менеджмент;
 • Маркетинг;
 • Економіка підприємств;
 • Фінансове право;
 • Правознавство;
 • Глобальна економіка;
 • Соціальна економічна політика;
 • Державна економічна політика;
 • Стратегічне управління підприємством;
 • Національна економіка;
 • Зовнішньоекономічної діяльності;
 • Охорона праці:
 • Основи охорони праці;
 • Безпека життєдіяльності;
 • Управління персоналом;
 • Національні інтереси в світовій геополітиці та геоекономіці.

Викладачами кафедри з усіх предметів розроблені робочі програми, методичні рекомендації і плани семінарських занять. На кафедрі постійно проводяться наукові і методичні семінари, на яких обговорюються програми і методичні рекомендації з курсів, що читаються викладачами кафедри. Навчально-методична діяльність на кафедрі тісно пов’язана з науковою. Викладачами кафедри постійно видаються й удосконалюються плани семінарських занять та методичні поради до питань планів, методичні та навчальні посібники. Розвиток наукової діяльності кафедри пов’язаний з розробкою проблем розвитку змісту навчальних курсів, які викладаються на кафедрі. Співробітники кафедри беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-теоретичних, науково-практичних і науково-методичних конференціях та семінарах. Колектив кафедри приділяє значну увагу розвитку наукової діяльності студентів, що ведеться під керівництвом професорсько-викладацького складу і дозволяє студенту глибше освоїти досліджувану проблематику, підвищити свій освітній рівень, ознайомитися із сучасними досягненнями науки і техніки, встановити контакти з молодими вченими інших вузів і т.п. В рамках кафедри щорічно проводяться студентські науково-практичні конференції, круглі столи.

 

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладацький склад кафедри прикладної економіки сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, викладання дисциплін якими здійснюється з оглядом на попередню їх діяльність, спеціалізацію, інтереси та напрями наукових досліджень. Науково-педагогічний персонал кафедри прикладної економіки поєднує методичну та педагогічну діяльність з наукою. Отримані результати наукових досліджень використовуються під час формування авторських курсів, викладання лекцій, проведення практичних занять, керівництва студентською науковою роботою, курсовими та дипломними роботами.

На кафедрі працюють:

1 доктор економічних наук,

1 доктор юридичних наук,

3 кандидат економічних наук,

1 кандидат юридичних наук.

 

Кафедру з 2016 року очолює Коваль Віктор Васильович, доктор економічних наук, доцент.

Сфера його наукових інтересів: державне регулювання, корпоративне управління, бюджетування, технологічний розвиток економіки.

 

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Управління персоналом». Автор понад 100 наукових праць, серед них: 9 монографій, 6 навчальних посібників (5 з Грифом МОН), більше ніж 50 наукових статей і науково-методичних праць у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях.

 

Співавтор навчально-методичних та наукових праць:

 

 1. Фінанси: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Журавльова Т.О., Коваль В.В, Шлафман Н.Л. та ін. – Одеса: «Фенікс», 2014. – 226 с.
 2. Коваль В.В. Організація підприємницької діяльності: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Квач Я.П., Шлафман Н.Л., Коваль В.В., Хачатрян В.В. – Одеса: Вид-во «Бровкін», 2013. – 204 с.
 3. Коваль В.В. Бюджетування діяльності господарювання: Навчальний посібник / В.В. Коваль, Л.К. Сергієнко, О.І. Добровольский; під ред. В.В. Коваля – Одеса: Вид-во «Бровкін», 2012. – 396 с.
 4. Коваль В.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Квач Я.П., Яцкевич І.В., Коваль В.В., Богацька Н.М. – Одеса: Вид-во «Бровкін», 2012. – 420 с.
 5. Коваль В.В. Облік та фінансова звітність бюджетних установ. Практикум: навчальний посібник / В.В. Коваль; під ред. д.е.н., проф. О.С. Редькіна – Одеса: «Фенікс», 2011. – 242 с.
 6. Основи корпоративного управління: навчальний посібник / [Г.В. Толкачова, В.О. Котлубай, Л.І. Орлова, А.Д. Петрашевська, А.О. Селезньова, М.М. Адамович, В.В. Коваль]; за ред. О.С. Редькіна. – Одеса: ОНАЗ, 2007. – 140 с. (10,6 д.а., особисто автору належить – 1,1 д.а.).

 

Стукаленко Ольга Володимирівна – доктор  юридичних наук (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). У 1999 році закінчила Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, Інститут післядипломної освіти за спеціальністю «Правознавство» з відзнакою. Автор понад 50 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів: адміністративне право, актуальні проблеми адміністративного судочинства та фінансового права

 

Борисова Людмила Петрівна – кандидат економічних наук (спеціальність 08.00.05 – економіка, організація управління і планування народного господарства:  промисловість), доцент кафедри прикладної економіки. У 1982 році закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю «Харчові технології».

Сфера наукових інтересів: менеджмент, економіка праці, управління персоналом. Має понад 40 публікацій, з них 30 наукових і понад 10 навчально – методичного характеру.

 

 Стукаленко Віктор Авксентійович – кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право, фінансове право, інформаційне право), доцент кафедри. У 1999 році закінчив Одеську державну юридичну академію за спеціальністю «Правознавство». Автор понад 30 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів: адміністративне право, адміністративний процес, фінансове право, актуальні проблеми виборчого законодавства.

 

Колеснікова Катерина Семенівна – кандидат економічних наук (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами). У 2000 році закінчила Одеський державний економічний університет за спеціальністю «Маркетинг». Автор понад 35 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів: маркетинг, економіка підприємства, соціальна економіка, соціально – економічна безпека.

 

Грималюк Андрій Вікторович, кандидат економічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: дослідження тіньової економіки, економічного росту, державного регулювання економікою, інноваційні та інвестиційні процеси в перехідних економіках.

 

 

 

Бурлаченко Дмитро Миколайович, старший викладач

Закінчив Одеський інститут народного господарства”, спеціальність „Фінанси та кредит” та Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю „Міжнародна економіка”.

В учбовому закладі працює з 2000 року.

Сфера наукових інтересів: міжнародна економіка, міжнародні фінанси.

 

Майорова Таміла Рзаївна, старший викладач

Закінчила Чернівецький державний університет, економічний факультет, за спеціальністю «Фінанси і кредит» та історичний факультет за спеціальністю «Історія». В учбовому закладі працює з 1995 року. На кафедрі економічної теорії – з дня її заснування. Приймає участь у наукових конференціях, основним напрямком являються інноваційні технології в науці. Приймає активну участь у проведенні внутрішньовузівських студентських наукових конференцій. Приймає участь в методичних та наукових семінарах. Постійно працює над підвищенням професійного методичного рівня.

Сфера наукових інтересів: дослідження застосовності сучасних економічних теорії в трансформаційний економіці України.

 

Навчальна діяльність

Підготовка фахівців економічних спеціальностей здійснюється з урахуванням сучасного стану соціально-економічного розвитку України та тенденцій, що характеризують нові вимоги до забезпечення ринку праці мобільними висококваліфікованими працівниками. З даною метою викладачами кафедри у навчальному процесі широко застосовуються новаторські технології освоєння теоретичних знань, набуття практичних умінь при використанні сучасних форм і методів навчання.

Велика увага приділяється використанню мультимедійних технологій під час викладання навчальних дисциплін, комп’ютеризації навчання та застосуванню новітніх мережевих технологій, за допомогою яких перед студентами створюються ситуативні завдання, максимально наближені до реальних. Методична робота кафедри охоплює всі етапи забезпечення навчального процесу – складання навчальних робочих програм, розробку курсу лекцій, підготовку завдань до практичних і семінарських занять, складання екзаменаційних білетів, тестових завдань, завдань для проміжного і підсумкового контролю знань.

 

Наукова діяльність

 

На кафедрі постійно проводяться наукові і методичні семінари, на яких обговорюються програми і методичні рекомендації з курсів, що читаються викладачами кафедри. Навчально-методична діяльність на кафедрі тісно пов’язана з науковою. Науково – педагогічний склад кафедри бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-теоретичних, науково-практичних і науково-методичних конференціях та семінарах. Колектив кафедри приділяє значну увагу розвитку наукової діяльності студентів, що ведеться під керівництвом професорсько-викладацького складу і дозволяє студентові глибше освоїти досліджувану проблематику, підвищити свій освітній рівень, ознайомитися із сучасними досягненнями науки і техніки, встановити контакти з молодими вченими інших вузів і т.п. В рамках кафедри щорічно проводяться студентські науково-практичні конференції, круглі столи.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється згідно з планом за відповідними напрямками і спрямована на підвищення професійної компетентності та розвиток творчого потенціалу професорсько-викладацького складу, збагачення економічної науки новими положеннями та фактами, здобутими у процесі таких досліджень, підвищення наукового рівня знань та задоволення потреб підприємств в удосконаленні науково-методичного інструментарію обґрунтування управлінських рішень щодо результативності їх діяльності, а також створення, використання та поширення інформаційно-комунікаційних технологій у відповідності до вимог інтеграційних процесів між виробництвом, наукою та освітою.