Кафедра економічних теорій


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ

 Грималюк Андрій Вікторович, кандидат економічних наук, доцент

Кафедра економічних теорій створена 16 травня 2006 року. Керівництво кафедри в різні роки здійснювали:

Квач Ярослав Петрович, кандидат економічних наук, доцент – 2006-2008 рр;

Кучеренко Віктор Романович, д.е.н., професор, академік Інженерної академії України з 2008 року до 2013 року.;

Грималюк Андрій Вікторович, кандидат економічних наук, доцент – з 2013 року до цього часу.

За весь час існування на кафедрі вдосконалювався навчальний процес. Значні зміни в учбових планах сталися в останні роки. Вони обумовлені перебудовами в економіці України. Були запроваджені нові робочі програми навчальних дисциплін. Робота по вдосконаленню структури навчального плану, освоєнню та впровадженню нових курсів продовжується безперервно.

Тільки за останні 5 років членами кафедри видано декілька монографій загальним обсягом більше як 50 д.а.

Основні напрямки наукових досліджень охоплюють обґрунтування ринкових механізмів розвитку національної економіки, підприємств, регіонів, формування підприємницького середовища, посилення конкуренції, здобуття конкурентних переваг, антимонопольного регулювання економіки, розвитку житлово-комунального господарства та інші. Чільне місце посідають дослідження фінансово-економічного механізму реалізації структурних зрушень в господарському комплексі.

Науково-дослідна робота на кафедрі розглядається в широкому спектрі питань, які стосуються удосконалення змісту та організації навчально-виховного процесу, переходу до підготовки фахівців на ступеневу систему, розробки комп’ютерних технологій, впровадження активних методів навчання, тощо. Серед них:

 • роль соціально-економічних та суспільно-політичних процесів у формуванні особистості майбутніх менеджерів, які засвоїли певні закономірності і специфіку розвитку України;
 • проблема гуманітаризації освіти в Україні та її вплив на становлення національної самосвідомості у молоді, розвиток національної гідності й самоповаги як особистості так і фахівця;
 • дослідження і розробка комп’ютерних технологій в управлінні навчальним процесом, модернізація програмного та методичного забезпечення спецкурсів з автоматизації економічних розрахунків, створення та наукове супроводження комп’ютерної мережі обслуговування структурних підрозділів університету;
 • шляхи інтенсифікації процесу навчання на базі використання інтелектуальної технології експертних систем, оцінки знань студентів і корегування модулей підготовки майбутніх фахівців.

Педагогічно-виховний процес спрямований на гуманітарну і сучасну випереджаючу професійну підготовку, зокрема:

 • формування гуманітарного мислення
 • формування правової, моральної, політичної, економічної, екологічної, естетичної культури;
 • використання інноваційних, педагогічних, інформаційних технологій та модульно – рейтингової системи навчального процесу;
 • забезпечення випереджаючого росту фахової підготовки спеціалістів;
 • єдність педагогічного та виховного процесів;
 • залучення до науково-дослідної роботи студентів.

Значна робота на кафедрі проводиться з методичного забезпечення дисциплін. Видано та готується до видання низка навчальних посібників та методичних матеріалів з актуальних проблем ринкової економіки та підприємництва.

Збагачення навчального процесу практичними матеріалами стало можливим завдяки активній участі викладачів та студентів в наукових дослідженнях в установах фінансової системи, на підприємствах і організаціях м. Одеси та Одеської області, що позитивно позначається на підготовці фахівців.

В підготовці кваліфікованих кадрів кафедра використовує спеціалізовані аудиторії, де студенти знайомляться з можливостями використання комп’ютерних систем в господарських розрахунках. З метою поліпшення якості навчального процесу в перспективі планується забезпечення сучасними комп’ютерами усіх учбових аудиторій кафедри.

Кафедра економічних теорій на сьогодні є науковим центром, який координує економічні дослідження в регіоні з проблем трансформації регіональної економіки, підтримки розвитку підприємництва, управління фінансового забезпечення регіональних програм та проектів.

Зміни соціально-економічної ситуації в державі потребує необхідності перебудови навчального процесу по можливості адекватно реаліям сьогодення та Закону України «Про вищу освіту». Головним завданням такої перебудови є зміна центру тяжіння підготовки фахівців від колективних форм навчання, наприклад лекцій, до індивідуальних.

Останні охоплюють різні спеціальні завдання, підібрані таким чином, аби повніше розкривались здібності студента і можливості їх реалізації в майбутній практичній діяльності. Вони повинні бути максимально наближеними до тих проблем, головним чином, невирішених, які є актуальними для сучасного стану економіки і механізму господарювання в майбутньому. Такий спосіб проміжного і підсумкового контролю є стимулом для посилення самостійної роботи студентів.

Напрямками розвитку кафедри економічної теорії визначені також:

 • зміцнення творчих зв’язків з виробництвом, науковими установами організаціями, органами фінансового управління в регіоні;
 • поліпшення методичного забезпечення дисциплін кафедри;
 • посилення якості викладання предметів;
 • видання підручників, навчальних посібників, методичних розробок з окремих тем  і розділів дисциплін;
 • впровадження ділових ігор;
 • застосування в навчальному процесі комп’ютерної техніки;
 • вдосконалення змісту підготовки фахівців, через перегляд навчальних програм;
 • інтенсифікація і диверсифікація наукових досліджень та залучен­ня до них студентів, які мають відповідні здібності;
 • встановлення міжнародних зв’язків.

Розробка комплексу заходів щодо реалізації позначених напрямків розвитку кафедри економічних теорій відповідає сучасним вимогам до освітньої діяльності в Україні в руслі Європейської кредитно-трансфертної системи та Закону України «Про вищу освіту».

Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • політична економія;
 • мікроекономіка;
 • макроекономіка;
 • історія економіки та економічної думки;
 • міжнародна економіка;
 • інституціональна економіка;
 • сучасні економічні теорії;
 • основи підприємницької діяльності;
 • оцінка бізнесу та нерухомості;
 • макроаналіз;
 • міжнародні економічні відносини;
 • національна економіка;

 

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

 

Горбаченко Станіслав Анатолійович, кандидат економічних наук. (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством)

У 2001 році закінчив Одеський державний економічний університет, за спеціальністю «Фінанси та кредит». З 2010 р. працює на кафедрі економічних теорій. У 2012 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Формування вітчизняного ринку програмного забезпечення».

Сфера наукових інтересів: державне регулювання економіки, міжнародна економіка, прогнозування кон’юнктури ринку, бізнес-планування та інвестиційне проектування. Автор понад 30 наукових праць, серед яких 5 навчальних посібників.

Подмазко Олексій Михайлович, кандидат економічних наук (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Закінчив Одеський державний економічний університет, факультет міжнародної економіки, за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами», магістр економіки. В учбовому закладі працює з 2010 року.

Сфера наукових інтересів: дослідження тіньової економіки, економічного росту, державного регулювання економікою, інноваційні та інвестиційні процеси в перехідних економіках.

Майорова Таміла Рзаївна, старший викладач

Закінчила Чернівецький державний університет, економічний факультет, за спеціальністю «Фінанси і кредит» та історичний факультет за спеціальністю «Історія». В учбовому закладі працює з 1995 року. На кафедрі економічної теорії – з дня її заснування. Приймає участь у наукових конференціях, основним напрямком являються інноваційні технології в науці. Приймає активну участь у проведенні внутрішньовузівських студентських наукових конференцій. Приймає участь в методичних та наукових семінарах. Постійно працює над підвищенням професійного методичного рівня.

Сфера наукових інтересів: дослідження застосовності сучасних економічних теорії в трансформаційний економіці України.

Бурлаченко Дмитро Миколайович, старший викладач

Закінчив Одеський інститут народного господарства”, спеціальність „Фінанси та кредит” та Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю „Міжнародна економіка”.

В учбовому закладі працює з 2000 року.

Сфера наукових інтересів: міжнародна економіка, міжнародні фінанси.