Кафедра гуманітарно-природничих дисциплін


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

гуманітарно-природничих дисциплін

Малишенко Людмила Олександрівна,

кандидат політичних наук, доцент

Тел.: +380 (48) 237 – 13 – 30

  

Загальна інформація

 

Становлення кафедри як базового структурного підрозділу Інституту розпочалося з 2005 р.

В умовах реформування вищої освіти та оптимізації навчального процесу   2017 рік став визначальним –  відбулося укрупнення кафедри шляхом об’єднання.  Рішенням Вченої ради інституту від 31 серпня  2017 року (Протокол №01) кафедра отримала нову назву – гуманітарно-природничих дисциплін.

Головні принципи діяльності науково-педагогічного колективу кафедри:

 • дослідницька і викладацька діяльність повинні бути якісними і відповідати сучасним стандартам вищої школи;
 • організація та участь у навчальному процесі повинна відповідати моральним цінностям й інтелектуальним досягненням у наукових знаннях та забезпечувати єдність науки, освіти і виховання;
 • збереження високого духу партнерства, гуманістичної спрямованості, корпоративної етики;
 • визначення статусу викладача повинно відповідати принципу невід’ємності дослідницької діяльності від викладацької.

 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ Й ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

 

Участь в процесі надання освітніх послуг найвищої якості, що забезпечить підготовку фахівців усіх ступенів освіти, які здатні успішно конкурувати на ринку праці України та світу і створювати власний успішний бізнес.

Формування духовно розвинутої особистості, яка характеризується високими моральними якостями, креативністю, відповідальністю і є активною складової сучасного демократичного суспільства, на підґрунті соціально-культурної інтеграції, включення в громадське життя та особистої самореалізації.

Піднесення престижу національної культури, формування стійкого інтересу до українського слова як вагомого духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва.

Розвиток творчих та інтелектуальних здібностей студентів, культури полеміки.

На сьогодні колектив кафедри гуманітарно-природничих  дисциплін забезпечує високий рівень викладання широкого спектру навчальних дисциплін.

Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 10 викладачів та співробітників, з яких:

 2 – доктори наук, професори;

– 4 – кандидати наук, доценти;

– 2 –  ст.. викладачі, методисти;

–  лаборант.

Реалізація навчально-виховної діяльності на кафедрі відповідає загальним принципам кредитно-модульної системи організації навчального процесу на засадах ЕСТS (Європейської кредитно-трансферної системи) і спрямована на впровадження відповідних технологій організації навчального процесу та адаптацію системи підготовки фахівців в інституті до вимог Болонського процесу.

В рамках реформування сучасної вищої освіти в Україні кафедрою розроблена концепція розвитку навчально-виховного процесу, яка пропонує:

 • втілення форм дистанційного навчання;
 • робота по розробці електронних навчальних посібників;
 • використання нових активних форм і методів навчання з використанням мультимедійних технологій;
 • вдосконалення комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються;
 • створення науково-методичного забезпечення з метою організації самостійної і науково-дослідної роботи студентів;
 • забезпечення умов організації і проведення науково-практичних конференцій.

Кафедра гуманітарно-природничих дисциплін проводить цілеспрямовану педагогічну та науково-дослідну роботу, в якій беруть участь усі викладачі кафедри й студенти, а її результати позитивно впливають на вдосконалення навчального процесу і виховання студентів.

Організаційно-виховна робота кафедри, крім щоденної роботи зі студентами, яку проводить кожен педагог, представлена значною кількістю культурно-просвітницьких заходів, що виконуються колективом кафедри в цілому.

З 2013 року кафедра плідно співпрацює з цикловою комісією соціально-гуманітарних дисциплін Одеського фінансово-економічного коледжу КНТЕУ. Голова циклової комісії – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист  Батарейна Олена Станіславівна.

Колектив викладачів циклової комісії забезпечують вивчення предметів загальноосвітнього циклу, а також: соціології, основ філософських знань, культурології, релігієзнавства, української мови (за професійним спрямуванням).

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

 • гносеологічні та світоглядні проблеми пізнання та практики;
 • проблеми електронного врядування та електронної демократії;
 • місце національної інтелігенції в історії та культурі України;
 • інтерактивні методи навчання в процесі викладання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»;
 • психолого-педагогічні проблеми компетентності саморозвитку майбутніх економістів;
 • асимптотична теорія диференціальних рівнянь;
 • методологія, питання педагогіки;
 • математичне й комп’ютерне моделювання економічних задач тощо.

Персональний склад кафедри гуманітарно-природничих дисциплін ОТЕІ КНТЕУ:

 1. Малишенко Людмила Олександрівна – завідувач кафедри, доц., к.політ.н.
 2. Башавець Наталія Андріївна – професор, д. пед.. н.
 3. Іванченко Євгенія Анатоліївна – професор, д. пед.. н.
 4. Михайловська Олена Петрівна – доцент, к.і.н.
 5. Мельничук Віталій Сергійович – доцент, к ф-м н.
 6. Тінгаєв Олександр Аркадійович – доцент, к ф-м н.
 7. Ковлакова Марина Василівна –  методист.
 8. Батарейна Олена Станіславівна – ст.. викл.
 9. Шрамко Олена Олександрівна – ст.. викл.
 10. Сидоренко Тетяна Вікторівна – ст. лаборант.

Кафедра гуманітарно-природничих дисциплін – це:

 • найкращі викладачі;
 • найцікавіші предмети;
 • використання нових методик викладання соціально-гуманітарних та математичних дисциплін;
 • видання посібників, методичних рекомендацій щодо виконання практичних та семінарських занять, самостійної роботи студентів;
 • розробка планів семінарських та практичних занять, самостійної роботи студентів;
 • проведення міжвузівських наукових конференцій на високому рівні;
 • підтримка культурних та духовних традицій сьогодення. 

Кафедра підтримує творчі зв’язки з відповідними кафедрами Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, Одеського національного технічного університету, Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського, Одеської національної морської академії.